Komisie OZ

Zriadené komisie obecného zastupiteľstva :

1.      Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov   

·         Zlatica Hricová, predsedníčka komisie

·         Richard Frendák, člen

·         Marián Kotora, člen

2.      Komisia na ochranu verejného poriadku, životného prostredia a posudzovania sťažností

·         Ing. Norbert Roško, predseda

·         Marián Kotora, člen

·         Zlatica Hricová, členka

·         Vlasta Kotorová, členka

·         Anna Janáková, členka

 

Zákon č. 369/1990 Zb.
Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení

§ 15

Komisie

  • Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
  • Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
  • Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
  • Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny;13) to sa vzťahuje aj na člena výboru mestskej časti, ktorý nie je poslanec.