Súčasnosť obce

Súčasnosť obce   

       V súčasnosti v obci žije 232 obyvateľov žijúcich v 60-tich rodinných domoch. Obec má charakter ulicovej zástavby.
Vekové zloženie obyvateľstva je veľmi vysoké, priemerný vek je 46,7 roka, nakoľko prevažujú obyvatelia v dôchodkovom veku. Klesá počet ekonomicky činného obyvateľstva a detí. 
      Stred obce je položený na 109 m nadmorskej výšky, ktorá sa v celom chotári pohybuje od 101-112 m nad morom. 

     Obyvateľstvo tak ako v minulosti aj teraz sa zameriava na poľnohospodársku činnosť. V obci pôsobí Poľnohospodárske družstvo Agronova, zamerané na poľnohospodársku produkciu obilovín, repky a pod. 

Aktuality – súčasné dianie, novinky v obci 

Obec sa v uplynulých rokoch snaží budovať infraštruktúru. V roku 1990 sa vybudovala plynofikácia obce.
V súčasnej dobe sa realizuje výstavba kanalizácie a ČOV. V roku  2008 obec prestavala  5,2 mil Sk z dotácie a 260 tis. z vlastných prostriedkov.   

Okrem toho máme spracovanú projektovú dokumentáciu na verejný vodovod. V r. 2006 sa  vybudoval prívodný rad.
V r. 2006 sa preinvestovalo cca 0,25 mil Sk na rekonštrukciu kultúrneho domu, kde má sídlo aj obecný úrad.